11UY0023–3 İNŞAAT BOYACISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

AMAÇ

Bu yeterlilik İnşaat Boyacısının niteliklerinin
belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla
hazırlanmıştır.
Yapıların yüzeylerinin temizlenmesi, düzgün yüzey
haline getirilmesi, dış etkenlere karşı korunması ve
estetik bir görünüme kavuşturulması yapısal ve
estetik gereklilik olarak görülmektedir. Bu
bakımdan İnşaat Boyacısı bilgi, beceri ve
yetkinliklerinin tanımlanması önem arz etmektedir.

11-a) Zorunlu Birimler
11UY0023–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması
11UY0023–3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi
11-b) Seçmeli Birimler

A1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 5 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG-Bilgi kontrol listesinin bilgi bölümünde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde
tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P1) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak
işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.

A2 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
a) Teorik Sınav
(T1) Bu birim kapsamında en az 20 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma sorularını
içeren yazılı sınav uygulanmalı ve aday tarafından en az %60 başarı sağlanmalıdır. Soru başı ortalama süre
1,5–2 dakika olarak öngörülmelidir. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen ve Ek
2’de yer alan BG- Bilgi kontrol Listesinde belirtilen tüm ifadeleri ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır.
b) Performansa Dayalı Sınav
(P1) Yaptığı iş ile ilgili performansa dayalı sınav, Ek 2’de yer alan BY-Beceri ve Yetkinlik Kontrol
Listesi dikkate alınarak yapılacaktır. Sınavdan en az %80 başarı sağlanmalıdır. Uygulama sınavı (P2) ile
ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı söz konusu sınav ile ölçülmelidir. Adayın yapılacak
işlem için verilen süreyi aşmaması gerekir.