, ,

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI


1,750.00 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI ( 5 GÜN)
AMAÇLAR
Amaç 1: Her katılımcı Eğitim, Eğiticilik ve Eğitim Yöntemleri ile ilgili olarak eğitim temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecek.
Bu programda Katılımcılar bir bilgi ( düz anlatım yöntemi ), bir beceri ( Gösterme-Uygulama Yöntemi ) sunuşu olmak üzere 2 şer sunuş yapıp diğer katılımcılardan ve eğiticiden geribildirim alacaklardır. Bu sayede düz anlatım ve gösterme uygulama yöntemlerini kullanabilmek adına bir adım atmış olacaklardır.
Amaç 2: Her katılımcı kendi seçtiği bir konuyu, düz anlatım yöntemine ilişkin ders planlama sürecinin aşamaları doğrultusunda, 15 dakikalık sürenin tamamını kullanarak, sunum değerlendirme ölçeğinde belirtilen gereklerin %70’ini karşılayacak şekilde katılımcı grubuna sunabilecek.
• Bilgi aktarımına dayalı eğitimlerde en sık kullanılan – en zor yöntem düz anlatım yöntemi olduğundan eğitimde bu yönteme yer verilmiştir.
Amaç 3: Her katılımcı kendi seçtiği bir beceriyi, gösterme/uygulama yöntemine ilişkin ders planlama sürecinin aşamaları doğrultusunda, 20 dakikalık sürenin tamamını kullanarak sunum değerlendirme ölçeğinde belirtilen gereklerin %70’ini karşılayacak şekilde öğrenci konumundaki bir katılımcıya kazandırabilecek.
• Beceri öğretimi söz konusu olduğunda bütün gelişmiş ülkelerde gösterme-uygulama yöntemi kullanıldığından eğitimde bu yönteme yer verilmiştir.

KAZANILACAK DAVRANIŞLARDAN ÖRNEKLER (DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ)
1-Eğitim kavramının kritik özelliklerini belirler.
2-Kültür kavramının tanımını verilenler arasından seçer.
3-Öğretim hizmetinin niteliğine ilişkin örnekler verir.
4-Öğrenme alanlarının özelliklerini birbirinden ayırt eder.
5-Eğitim amaçlarının taşıması gereken özellikleri örneklerle açıklar.
6-Bir ders planının GİRİŞ-GELİŞME- SONUÇ bölümlerinin kapsamında bulunan alt bölümlerinin işlevlerini açıklar.
7-Görsel ve sözel destek öğelerine ilişkin örnekleri, verilenler arasından seçer.
8-Dersin sunulması sırasında işe koşulacak beden dilinin etkili kullanımına ilişkin örnekler verir.
9-Eğitim ihtiyaç analizinin temel ilkelerini açıklar.
10-Eğitimde Sistem Yaklaşımını savunur.
11-Dinleyici analizinin gerekliliğini açıklar.
12-Zor dinleyiciyle başa çıkmada işe koşulacak tekniklere örnekler verir
13-Sahne korkusunu yenmek için gerekli önlemleri açıklar.
14-Göz temasının etkililiğini örneklerle açıklar.
16-Yetişkin öğrenme ilkelerini açıklar
17-Öğrenme kanallarını açıklar
18-Öğrenme kanallarını öğrenme-öğretme sürecinde daha etkili kılmanın yollarına örnekler verir

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ PROGRAMI İÇERİK
1. GÜN
• Eğitim Kavramı
• Eğitimde Sistem Yaklaşımı
• Öğrenme Alanları
• Aşamalı sınıflama
• Düz Anlatım Yöntemi / Eğitim Programının Tasarımı ve renklendirilmesi Davranışsal Amaç ve Hedef Davranışların Belirlenmesi Amaç – Hedef Davranış – Ölçme Aracı İlişkisi Giriş – Gelişme – Sonuç
• Düz Anlatım Yöntemi Sunuş Örneği
2. GÜN
• Gösterme – Uygulama ( Dört Adım Yöntemi) Ölçüt Amacın Belirlenmesi Giriş – Gelişme – Sonuç
• Gösterme – Uygulama Yöntemi Sunuş Örneği
• Destek Ögeleri Sözel Görsel
• Dersin Sunulması Sahne Heyecanı Beden Dili – Sesin Kullanımı Göz Teması
(Bu bölümde temel bazı noktalara kısaca değinilecektir)
• Öğretim Hizmetinin Niteliği Öğrencileri eğitime katarak interaktif bir ortam yaratmak adına neler yapılabilir? Soru sorarken nelere dikkat edilmeli? Geribildirim neden önemli?
Eğitim sırasında gösterilen doğru davranışlar nasıl pekiştirilmeli?
3.GÜN
•Yetişkin Öğrenme Modeli
•Öğrenmede 3 Ana Duyu
•Dinleyici Analizi
•Sınıf Yönetimi ve Uygun Olmayan Katılımcı Davranışlarını Yönetme
•Eğitimleri Renklendirmede oyun ve rol oynama
4.GÜN
Düz Anlatım Yöntemi katılımcı sunuşları ve geri bildirimler

5.GÜN
Gösterme
Uygulama Yöntemi katılımcı sunuşları ve geri bildirimler